Home

EU-Ministers houden vast aan (onterecht) verscherpen Vuurwapenrichtlijn

donderdag 16 juni 2016

Eind 2015 maakte de Europese Commissie bekend dat zij de Europese Vuurwapenrichtlijn willen verscherpen. Toen al heeft de KNSA met haar Europese partners ernstig bezwaar gemaakt tegen die voorstellen die de schietsportbeoefening binnen de Europese Unie duperen.

De aanleiding voor het voorstel, namelijk de toename van terrorisme en criminaliteit, heeft niets van doen met de schietsportbeoefening in Europa. Het criminaliseert de sportschutterij, het is stigmatiserend voor sportschutters en het creëert onder Europese burgers slechts een schijnveiligheid. De KNSA heeft zich in haar strijd gericht op het Nederlandse Parlement, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en tezamen met haar Europese partners zoals vooral de European Shooting Confederation, op het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Een belangrijke rol daarin heeft het European Shooting Sport Forum gespeeld waarvan ook de European Shooting Confederation onderdeel uitmaakt. Daarnaast is ook vanuit Nederland door de NPSA (Nederlandse Parcours Schutters Associatie) tezamen met haar wereldfederatie de IPSC, een intensieve lobby gevoerd. De samenwerking tussen de KNSA en de NPSA is goed; er is over dit onderwerp frequent contact.

Raad van Ministers

Onder het voorzitterschap van Nederland, heeft de Raad van Ministers zich de afgelopen maanden over het voorstel van de Europese Commissie gebogen. Weliswaar zijn een aantal voorstellen van de Europese Commissie komen te vervallen, zoals een volledig verbod op semi-automatische geweren voor de schietsport, maar ook het voorstel van de Raad van Ministers gaat de KNSA nog veel te ver. In het voorstel worden weliswaar geen semi-automatische geweren meer verboden maar worden wel, mede op instigatie van Duitsland en Frankrijk, maxima gesteld aan de magazijncapaciteit van die wapens, en alleen in uitzonderingsgevallen mag door sportschutters/verlofhouders daarvan worden afgeweken.

Eén van die uitzonderingen voor sportschutters/verlofhouders is wanneer de betrokkene kan aantonen dat hij of zij lid is van een vereniging of federatie in het verband waarvan erkende schietsportdisciplines worden beoefend waarvoor die wapens nodig zijn. Het meest stigmatiserende van dat voorstel is dat in dat geval de betrokkenen zich aan een uitgebreidere en frequentere medische en psychische screening moeten onderwerpen. Met name dat voorstel is stigmatiserend naar degenen toe die dat betreft.

Het voorstel van de Raad, genoemd “General approach”, kunt u hier in de Engelse of in de Nederlandse taal “Algemene oriëntatie” downloaden.

Europees Parlement

Uiteindelijk zal nu het Europees Parlement zich over het voorstel van de Commissie, en nu dan het voorstel van de Europese Raad, moeten buigen. Het is onzeker wat de afloop daarvan zal zijn en gehoopt wordt dat de Europarlementariërs in staat zullen zijn om een groot aantal verscherpingen van tafel te krijgen. De KNSA zal met haar partners de lobby daarvoor blijven voeren.

De verwachting is dat pas in de tweede helft van 2016 en misschien zelfs wel later een definitief besluit wordt genomen, en dus niet meer onder het Nederlandse voorzitterschap. Pas daarna volgt nog implementatie van de Richtlijn in de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten waaronder dus ook Nederland. En ook daar ligt voor de KNSA een belangrijke taak om de belangen van de schietsport in Nederland maximaal te behartigen.