Home

KNSA voert intensieve lobby tegen voorstel Europese Commissie

dinsdag 19 januari 2016

Al eerder maakte de KNSA bekend dat de Europese Commissie de Vuurwapenrichtlijn wil verscherpen en dat het voorstel daartoe in een stroomversnelling is geraakt naar aanleiding van terroristische aanslagen in Europa. De KNSA heeft, met haar Europese partners, ernstig bezwaar gemaakt tegen die voorstellen die niet gericht zijn op het illegale wapenbezit maar op het legale wapenbezit, waardoor vooral de schietsportbeoefening binnen de Europese Unie wordt getroffen.

Het grootste bezwaar dat de KNSA heeft geuit houdt verband met een voorgenomen verbod op semi-automatische geweren voor de sportschutterij, die een gelijkenis zouden vertonen met militaire automatische geweren. Nog afgezien van het arbitraire karakter van deze maatregel, blijft de KNSA van mening dat het onterecht is om de gevolgen van terroristische aanslagen af te wentelen op de schietsportbeoefening in Europa. Het spreekt voor zich dat de KNSA de maatregelen van de Commissie wel steunt, daar waar deze het illegaal wapenbezit aanpakt en de risico’s op aanslagen verkleint.

Europarlement en Europese Commissie:

De KNSA heeft de afgelopen tijd per e-mail en per telefoon Europarlementariërs benaderd en ook in Brussel Europarlementariërs gesproken en hen gewezen op de bezwaren die kleven aan het voorstel van de Europese Commissie. Voorts is tijdens een werkbezoek van NOC*NSF waaraan de KNSA heeft deelgenomen, de Unit Sport van de Europese Commissie bezocht en is het statement van de KNSA nog eens onder de aandacht gebracht. Tijdens datzelfde werkbezoek is er een overleg geweest bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de EU (PV-EU). Deze Permanente Vertegenwoordiging van Nederland behartigt de belangen van Nederland in de Europese Unie. De Permanente Vertegenwoordiging bestaat uit ambtenaren van de Ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse Overheid.

De ambtenaren die invloed kunnen uitoefenen op voorstellen die door de Europese Commissie worden gedaan, zijn uitgebreid geïnformeerd over het standpunt van de KNSA en haar Europese partners. Het statement van de KNSA kunt u hier nalezen.

Nederlands Parlement:

Met enige regelmaat is in de afgelopen weken en maanden contact geweest met Nederlandse Tweede Kamerleden. Het standpunt van de KNSA is onder de aandacht gebracht van deze Parlementsleden. Datzelfde is ook door de lobbyist van de KNSA gedaan. Tevens is door een aantal leden van de Tweede Kamerfractie van de VVD een werkbezoek gebracht aan de Schietsportvereniging Katwijk. Tijdens dat werkbezoek is uitgebreid van gedachten gewisseld over het voorstel van de Europese Commissie en hebben de leden van de VVD-fractie door kaderleden van SSV Katwijk een demonstratie gekregen over de verschillende schietsportdisciplines in Nederland en daarbuiten, waaronder ook die schietsportdisciplines die met semi-automatische geweren worden beoefend. Dit werkbezoek is positief en professioneel verlopen en het bestuur van de Schietsportvereniging Katwijk verdient grote complimenten voor hun rol in dat werkbezoek en hun gastvrijheid.

Uiteraard is er ook regelmatig contact met het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat de vergaderingen, vanwege het voorzitterschap van Nederland (van januari tot en met juni 2016) in de Europese Unie moet voorbereiden en leiden. Juist ook omdat Nederland het voorzitterschap deze zes maanden bekleedt, is het gebruikelijk dat de opvatting van Nederland als lidstaat terughoudend is en niet te uitgesproken. Dat is op het eerste gezicht spijtig maar biedt anderzijds wel mogelijkheden om sturing aan het proces te geven en om constructieve voorstellen te doen die meer of misschien wel juist, het illegale wapenbezit en terroristische en criminele acties tegengaan. De KNSA heeft regelmatig overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie omtrent dit onderwerp.

Resumerend is de KNSA van mening dat haar stem voldoende is gehoord, zowel in Nederland als binnen de Europese Unie en de Europese Commissie, en dat er ook veel begrip is voor de standpunten van de KNSA en haar Europese partners. Het is nog te vroeg om te speculeren op de uiteindelijke besluitvorming die wellicht nog maanden op zich zal laten wachten.