Home

Belangrijke reparaties milieuwetgeving

donderdag 5 januari 2017

Op 1 januari 2017 zijn een aantal reparaties aangebracht in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling, die van toepassing zijn op schietbanen. Voor een aantal schietbanen kunnen deze wijzigingen van groot belang zijn. Een deel ervan is op aandringen van de KNSA door het Ministerie uitgevoerd. Hierbij een link naar de tekst waarin alle wijzigingen en voorschriften voor schietbanen staan vermeld.

Voor binnenschietbanen is een belangrijke aanpassing dat stalen wanden en een stalen plafond (meestal een met staal bekleed houten plafond) nu zijn toegestaan, mits van voldoende dikte. Een andere verbetering is dat bijzondere constructiekenmerken die niet aan de standaard-eisen voldoen, worden toegestaan Het bevoegd gezag (de gemeente) moet daarvoor dan een maatwerkvoorschrift vaststellen. Vanzelfsprekend moet de schietbaanhouder wel eerst overtuigend aantonen dat die constructie veilig is. Iets minder in het oog springt dat ‘klein kaliber’ beter is omschreven, zodat ook voor het bevoegd gezag duidelijk is wat dit precies is. Ondanks bezwaren van de KNSA, heeft het Ministerie in het Activiteitenbesluit gewijzigd dat bij de zwaarste munitie voor vuistvuurwapens, namelijk kalibers .45 tot en met .49 (dus ook voor de reguliere .45) de accommodatie moet voldoen aan de voorschriften die ook gelden voor een grootkalibergeweer-schietbaan.

Bij buitenschietbanen is er nu een mogelijkheid om de toegestane geluidbelasting te verhogen van 50 dB tot maximaal 55 dB. Daarvoor moet dan wel een goede reden (‘bijzondere lokale omstandigheden’) zijn, en dat is iets wat het bevoegd gezag moet vaststellen. Ook nieuw is dat het bevoegd gezag technische en gedragsvoorschriften kan vaststellen die ervoor moeten zorgen dat de schietbaan niet te veel geluid produceert. Een aanpassing wat betreft geluid is er ook voor buitenschietbanen die 12 of minder dagen per jaar worden gebruikt. Daar bestond nog geen berekening voor; nadelig voor die schietbanen is dit niet.

Voor het schieten met lood op kleiduivenschietbanen loopt de ontheffing voor het Schietsportcentrum in Emmer-Compascuum op 1 oktober 2017 af en wordt het Besluit kleiduivenschieten milieubeheer ingetrokken. Dat betekent dat vanaf dat moment het schieten met lood in Nederland in het geheel niet meer is toegestaan, tenzij bodembeschermende maatregelen zijn getroffen, maar die zijn zeer kostbaar.