Home

Minister antwoordt op Kamervragen inzake e-screener

donderdag 14 november 2019

Wapens terug naar deel gedupeerden

De minister heeft op 14 november de Kamervragen van 24 oktober van de CDA-leden Van Dam en Von Martels beantwoord.  De minister deelt in zijn antwoorden mee dat aan een groot deel van degenen van wie de wapens in bewaring zijn genomen nadat zij negatief (rood) scoorden op de e-screener, de wapens terstond teruggegeven moeten worden. Die teruggave is echter alleen van toepassing voor degenen die de einduitslag ‘rood’ hebben verkregen vanwege louter ‘sociale wenselijkheid’.

Indien een combinatie van andere factoren voor een negatieve einduitslag heeft gezorgd, blijven de ingenomen wapens vooralsnog in bewaring totdat het volledige administratieve beroep is afgerond. Datzelfde geldt voor degenen die de uitslag ‘rood’ hebben gescoord op basis van ‘psychose, psychopathie en suïcidaliteit’. Ook die categorie verlofhouders krijgt de wapens vooralsnog niet terug. Klik hier naar de vragen van beide Kamerleden Van Dam en Von Martels en de antwoorden daarop van de minister van 14 november 2019.

De KNSA blijft van mening dat de e-screener volledig van tafel moet en is op dat punt teleurgesteld in deze antwoorden van de minister. Het feit dat de e-screener voor de komende twee jaar niet wordt toegepast op bestaande verlofhouders illustreert dat deze dus niet functioneert, en dat zou dus ook voor de nieuwe verlofaanvragers moeten gelden. Helaas heeft de minister op dit moment nog niet besloten om ook voor nieuwe aanvragers de e-screener op te schorten. Eerst moet onomstotelijk worden aangetoond dat de e-screener een deugdelijk instrument is. De KNSA blijft erop wijzen dat dit instrument daarom eerst goed gevalideerd moet worden door het onafhankelijk instituut COTAN (de Commissie Testaangelegenheden Nederland).

E-screener moet gebruiksvriendelijker

De minister heeft met het antwoord op Kamervraag 13 vastgesteld dat laaggeletterden en mensen met dyslexie de mogelijkheid krijgen om iemand mee te nemen die de vragen van de e-screener voorleest en dat er aan mensen met dyslexie meer tijd gegeven mag worden voor het invullen van deze test. Overigens is tot op heden dit dienstverleningsniveau, zoals de minister dat noemt, niet toegepast.

Zienswijzeprocedure

Uit de antwoorden van de minister blijkt nu duidelijk dat de uitslag van de e-screener niet meer automatisch tot weigering of intrekking van het verlof mag leiden en tot inbeslagname van de vuurwapens. Er moet bovendien, zoals de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft, een zienswijzeprocedure aan de betrokkenen geboden worden. Met nadruk wijst de KNSA erop dat dat tot op heden niet is gebeurd, en vanaf nu dus wel zal gaan gebeuren.

Betrokkenheid KNSA

De bewering van de minister in het antwoord op Kamervraag 11, namelijk dat de KNSA betrokken is geweest bij de totstandkoming van de wetgeving, bij het benoemen van de relevante risicofactoren en bij het zogenaamde kalibratieproces, is pertinent onjuist. Zoals al eerder gemeld, is de KNSA slechts gebruikt voor het ronselen van proefpersonen; nadien is er geen enkele communicatie meer geweest met de KNSA.