Home

Stand van zaken omtrent e-screener

vrijdag 25 oktober 2019

Per 1 oktober 2019 is de wetswijziging met betrekking tot de e-screener in werking getreden; dit ondanks de bezwaren van de KNSA. Vrijwel direct daarna zijn de eerste verlofaanvragers en bestaande verlofhouders door de politie uitgenodigd om de e-screener af te nemen. Wij verwijzen naar onze eerdere berichten hierover:

30-09-2019 Wetswijziging e-screener per 1 oktober 2019 van kracht 

15-10-2019 Gevolgen invoering e-screener voor (potentiële) verlofhouders (per 01-10-2019)

21-10-2019 KNSA opent loket i.v.m. e-screener

22-10-2019 Uitnodigingen e-screener tot nader order gestopt voor bestaande verlofhouders

De invoering van de e-screener heeft tot veel commotie geleid onder verlofhoudende sportschutters. Degenen die inmiddels de e-screener hebben uitgevoerd, hebben in veel gevallen geen goed woord over voor de wijze waarop zij zijn behandeld door de uitvoeringsorganisatie Lamark en het type vragen dat gesteld is. In de afname wordt er geen rekening gehouden met analfabeten of degenen die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn; een Engelse versie is niet voorhanden. Ook is geen rekening gehouden met personen die geen ervaring met computers hebben en dus niet in staat zijn de e-screener uit te voeren. Een en ander heeft bij een aantal verlofhouders geleid tot een negatieve uitslag (code rood) van de e-screener.

Uit de eerste informatie die wij daarover verkrijgen blijkt dat een negatieve uitkomst voorts vooral verband houdt met het negatief scoren op het onderdeel “sociale wenselijkheid”. En net zoals in alle andere gevallen van een rode score, heeft ook dat geleid tot het onmiddellijk in bewaring nemen van de vuurwapens van deze sportschutters. Deze maatregel is disproportioneel en onwettig. De KNSA staat deze sportschutters bij. Inmiddels is in één geval reeds initieel beroep ingesteld tegen de intrekking van het verlof en is een aanvraag bij de Rechtbank voor een voorlopige voorziening ingediend.


Uitnodigingen gestopt en Kamervragen:

Alle commotie en media-aandacht hebben er, zoals al eerder door de KNSA bericht, inmiddels toe geleid dat de politie heeft besloten om tot nader order geen nieuwe uitnodigingen meer te verzenden aan bestaande verlofhouders voor het afnemen van de e-screener. Dat is alvast een eerste stap in de goede richting.

Voorts heeft een en ander inmiddels geleid tot Kamervragen vanuit de CDA-fractie aan de Minister.


Concrete vragen van verlofhouders met advies KNSA:

Veel verlofhouders stellen de KNSA per e-mail en per telefoon vragen die bij eenieder zullen leven. Wij geven hieronder een opsomming van een aantal belangrijke vragen c.q. situaties, met daarbij een advies van de KNSA:

 1. U hebt al een uitnodiging voor de e-screener ontvangen

  In dat geval adviseert de KNSA u om zo laat mogelijk een datum vast te stellen voor het afleggen van de e-screener, zodat u nog kunt anticiperen op de komende ontwikkelingen.

 2. U hebt de e-screener al gedaan en ook al betaald bij Lamark

  Indien de e-screener voor u een negatieve uitslag heeft opgeleverd, adviseren wij u de KNSA daarover te informeren zodat wij u daarin, indien mogelijk, kunnen bijstaan. Mocht de e-screener dan helemaal worden afgeschaft, kan eventueel een algemene klacht c.q. een algemeen verzoek om restitutie door de KNSA worden ingediend bij het Ministerie.

 3. U hebt een uitnodiging voor de e-screener ontvangen en u hebt ook al een afspraak gemaakt en betaald bij Larmark, maar het daadwerkelijk afnemen ervan hebt u nog niet gedaan

  De KNSA adviseert u in dat geval de afspraak te verzetten naar een later moment, zo laat mogelijk zodat u nog kunt anticiperen op de komende ontwikkelingen.
       

Vervolgstappen KNSA:

De KNSA zal in de komende tijd de volgende acties plegen:

 1. De KNSA verzoekt de Minister, samen met de KNJV, het uitvoeren van de e-screener per direct stop te zetten en eerst een uitgebreide evaluatie met de belangenbehartigers te organiseren.

 2. Indien nodig, voert de KNSA beroepsprocedures en vraagt de KNSA voorlopige voorzieningen aan voor die sportschutters van wie het verlof is ingetrokken en/of van wie de wapens in bewaring zijn genomen.

 3. De KNSA kan sportschutters eventueel bijstaan bij het aanvragen van een contra-expertise indien de uitslag van de e-screener negatief (rood) is.

 4. De KNSA zal reageren op de brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 7 oktober 2019 inzake de implementatie van de e-screener.