Home

Wetswijziging e-screener per 1 oktober 2019 van kracht

maandag 30 september 2019

De wijziging in de Wet wapens en munitie (Wwm) artikel 6a treedt per 1 oktober 2019 in werking en houdt verband met de invoering van de zogenaamde e-screener. Dat is bij Koninklijk Besluit bepaald. Voor dat Besluit klik hier.

Deze wetswijziging is al in 2017 door het Parlement geaccordeerd en houdt verband met het feit dat de minister bij de aanvraag van een verlof de aanvrager kan verplichten mee te werken aan een onderzoek, ook wel genoemd de e-screener. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument, teneinde te kunnen beoordelen of de (potentiële) verlofhouder geen persoonskenmerken dan wel een zodanige psychische gesteldheid heeft, dat een wapenverlof aan diegene niet verleend zou moeten worden.

Daarnaast regelt deze wetswijziging de invoering van drie (3) referenten die de aanvrager moet opgeven (voorheen waren dat er twee). Voor de oorspronkelijke wettekst klik hier

De wetswijziging regelt dat nieuwe verlofaanvragers eenmalig de e-screener moeten uitvoeren en voor bestaande verlofhouders geldt dat zij eenmalig de e-screener moeten laten afnemen; dat gebeurt gefaseerd op basis van leeftijdsgroepen, in de komende jaren.

Het ministerie heeft voorts aangekondigd dat er een wijziging in de Regeling wapens en munitie (Rwm) noodzakelijk is in verband met de invoering van de e-screener, omdat – zo meldt het ministerie ons – daarvoor leges in rekening gebracht moeten worden. Aangezien de politie voornemens is de afname van de e-screener niet zelf, maar gedecentraliseerd bij private bedrijven c.q. organisaties te laten uitvoeren, wordt nu gesproken over een legesbedrag van € 54,45 per afname. Over de andere details inzake de invoering en de start daarvan is nog niets definitief bekend.

Bezwaar:
De KNSA heeft bezwaar tegen deze gang van zaken gemaakt. Dat de wetswijziging door het Parlement is goedgekeurd, is evident. Echter, TNO heeft de e-screener moeten valideren en kalibreren en zou daarbij de KNSA betrekken. Dat is tot op heden, behoudens de aanlevering van personen die aan die test wilden meewerken, niet gebeurd.

Er is verzuimd met de KNSA hierover terug te koppelen en ook inzake de op stapel staande wijziging in de Rwm is de KNSA niet gekend. Inmiddels heeft de KNSA daarover de minister per brief om uitleg gevraagd.