Home

Bestuursbesluiten omtrent wedstrijdseizoen 2019/2020

donderdag 14 mei 2020

Als gevolg van de coronacrisis heeft het Nederlandse kabinet het organiseren van sportwedstrijden tot in ieder geval 1 september 2020 verboden. Dientengevolge kunnen tot die datum geen Districtskampioenschappen en geen Nederlandse Kampioenschappen worden georganiseerd.

Omdat op dit moment nog onzeker is of in de laatste twee maanden (september en oktober) van het wedstrijdseizoen 2019/2020 er nog wel wedstrijden georganiseerd kunnen worden, heeft het Algemeen Bestuur besloten om een aantal bepalingen uit het Schiet- en Wedstrijdreglement voor dit wedstrijdseizoen (2019/2020) niet van toepassing te verklaren, dan wel daarop ontheffing te verlenen.

Deze besluiten zijn als volgt:

  1. Het Algemeen Bestuur verleent dispensatie voor de organisatie van Districtskampioenschappen buiten de in artikel 6.7 van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I genoemde periode tot uiterlijk 1 oktober 2020.
  1. Het Algemeen Bestuur verleent dispensatie voor de verplichting om een Districtskampioenschap te allen tijde te organiseren vóór de organisatie van een Nederlands Kampioenschap in de desbetreffende discipline. Ook dat is geregeld in artikel 6.7 Schiet- en Wedstrijdreglement deel I. 
  1. Het Algemeen Bestuur verleent de Landelijke Technische Commissie dispensatie voor de toepassing van artikel 6.1 van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, namelijk dat de LTC’s jaarlijks Nederlandse Kampioenschappen moeten organiseren in alle vastgestelde schietsportdisciplines. De LTC’s mogen dus besluiten om deze Nederlandse Kampioenschappen niet te organiseren indien daarvoor, vanwege de coronaperikelen, onvoldoende tijd voor de voorbereiding en uitvoering is gegeven.
  1. Aangezien het voor veel wedstrijdschutters niet mogelijk zal zijn om in het wedstrijdseizoen 2019/2020 deel te nemen aan de Districtskampioenschappen, is besloten om de voorwaarden uit het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I, artikel 21.2.8 inzake de verplichte deelname voor ranking aan een Districtskampioenschap, niet van toepassing te verklaren voor dit wedstrijdseizoen. 
  1. Aangezien door het lange tijd stil leggen van het seizoen, veel wedstrijdschutters niet in staat zullen zijn om het minimumaantal van drie (3) scores te behalen voor ranking, is besloten om het minimumaantal scores dat nodig is voor een ranking-resultaat te verlagen van drie naar twee (2) en dus op dat punt artikel 21.3.1 van het SWR deel I voor dit wedstrijdseizoen (2019/2020) tijdelijk te wijzigen.
  1. Overeenkomstig artikel 15.6 van het SWR deel I, kunnen LTC’s voorstellen voor limieten voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen bij het Algemeen Bestuur indienen. Dat is door een aantal LTC’s voor een aantal kampioenschappen inmiddels gebeurd en die selectieprocedures zijn ook door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Echter, veel van de peildata in die selectieprocedure zijn, vanwege het stopzetten van activiteiten, niet of niet meer haalbaar. Teneinde voldoende wedstrijdschutters de gelegenheid te geven om zich te selecteren voor één of meerdere Nederlandse Kampioenschappen, heeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur gemandateerd voor het wijzigen van de genoemde peildata, die dan dus meestentijds later zullen worden vastgesteld. LTC’s worden derhalve opgeroepen om – wanneer zij de peildata willen wijzigen – daartoe voorstellen in te dienen bij het Dagelijks Bestuur dat daarop adequaat zal reageren.

De Landelijke Technische Commissies en de Districtsbesturen hebben de verantwoordelijkheid en de vrijheid om zelfstandig eventueel wedstrijden in het geheel geen doorgang meer te laten vinden, dan wel voor sommige disciplines nog wel wedstrijden (Districts- en/of Nederlandse Kampioenschappen) te organiseren. Zij zullen dat doen al naar gelang de beschikbaarheid van accommodaties en de beschikbaarheid van vrijwilligers.

Een en ander uiteraard met inachtneming van de besluiten die nog door het kabinet worden genomen omtrent de periode na 1 september 2020. Het is immers zeer wel mogelijk dat ook na die datum nog steeds de organisatie van wedstrijden niet is toegestaan. In dat geval zal dat weer via de geëigende communicatiekanalen door de KNSA worden gecommuniceerd.