Home

Afspraken omtrent erkenning Wecg staan onder druk

donderdag 19 augustus 2021

Voor het voorhanden hebben van los kruit, dat van toepassing is voor verlofhouders die herladen of die met Historische Wapens de schietsport beoefenen, is een zogenaamde erkenning Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik) vereist. In 2015 heeft de KNSA met het ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) daarover afspraken gemaakt. Deze afspraken komen erop neer dat aan een verlofhouder deze erkenning Wecg op verzoek kosteloos wordt verstrekt en ook jaarlijks gelijktijdig met de verlenging van het verlof wordt verlengd. Een onderdeel van die afspraken is dat de erkenning onlosmakelijk verbonden is aan het verlof en dus wanneer het verlof zijn geldigheid verliest, de geldigheid van de erkenning ook vervalt en dat de verlofhouder maximaal 3 kilo rookzwak buskruit of 1 kilo zwartkuit dan wel een combinatie daarvan voorhanden mag hebben.

Gerechtelijke uitspraak:

Inmiddels is er een gerechtelijke uitspraak die stelt dat de maximale hoeveelheden (3 kilo rookzwak buskruit en 1 kilo zwartkruit) niet meer van toepassing zijn. Als gevolg daarvan heeft het ministerie aangekondigd dat de afspraken die daarover destijds zijn gemaakt, behelzende een uitzondering op de normale Wecg erkenning, mogelijk niet meer gehandhaafd kunnen worden. Daarover is nog overleg gaande met het desbetreffende ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Helaas hebben een aantal politie eenheden al gemeend daarop te moeten vooruitlopen en gesteld dat de politie weer moet terugvallen op de gebruikelijke Wecg en de daarop van toepassing zijnde Regeling voor onkostenvergoeding, vrij vertaald ‘leges’ daarvan. Onder andere vanuit de Politie Eenheid Limburg krijgt de KNSA dergelijke berichten.

Acties KNSA:

Het gevolg van de genoemde gerechtelijke uitspraak kan dus zijn dat de gemaakte afspraken tussen de KNSA, het ministerie en de Nationale Politie niet meer van toepassing zijn. In de ogen van de KNSA is het zover nog niet. De gemaakte afspraken kunnen niet éénzijdig stopgezet worden. De KNSA stelt zich voorts op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat een enkele gerechtelijke uitspraak zulke grote consequenties heeft voor duizenden sportschutters die als gevolg daarvan gedupeerd worden. Er vindt daarom overleg plaats tussen de KNSA, het ministerie en de ILT, de afloop daarvan is op dit moment onzeker.

Tot die tijd adviseert de KNSA voor diegenen die hun verlof en eventueel tevens de erkenning Wecg verlengen geen leges te betalen en als dat al nodig is, tegen die betaling bezwaar te maken. Een korte brief naar de politiechef van de politie eenheid is daarvoor voldoende. De KNSA heeft de Politie Eenheid Limburg verzocht per direct te stoppen met deze voorbarige acties. Er zijn ook politie eenheden die de KNSA hebben laten weten vooralsnog geen leges te heffen en nieuwe aanvragen voor een erkenning Wecg voorlopig te parkeren. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal de KNSA daarover publiceren.