Home

Opslag kruit: positieve intentie bij Ministerie I&W voor uitzondering

dinsdag 3 oktober 2023

Sportschutters die herladen en sportschutters die Historische Wapensdisciplines beoefenen, hebben daarvoor los kruit thuis voorhanden. De voorschriften voor de opslag daarvan worden nu geregeld in de milieuwetgeving. Jaren geleden heeft de KNSA met het Ministerie, de Nationale Politie en de Inspectie afspraken gemaakt die afweken van de voorschriften in de milieuwetgeving voor de opslag van los kruit. Deze voorschriften werden daardoor soepeler, onder voorwaarde dat er niet meer dan maximaal 3 kilogram rookzwak buskruit of 1 kilogram zwartkruit werd opgeslagen. Door een gerechtelijke uitspraak is deze afspraak niet meer van toepassing, en per 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking waardoor ook de andere huidige wettelijke bepalingen niet meer van toepassing zijn.

Daarvoor in de plaats komt de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (afgekort: het BAL). In het BAL zijn de voorwaarden waaraan sportschutters moeten voldoen om los kruit te mogen opslaan, zo ingrijpend dat de meesten daaraan niet kunnen voldoen. Dat komt mede doordat in de nieuwe Omgevingswet tussen ‘inrichtingen’ en ‘particulieren’ geen onderscheid meer wordt gemaakt.

De KNSA heeft – met steun van sportkoepel NOC*NSF – het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat verzocht om voor sportschutters weer een soepelere regeling vast te stellen; in dit geval zodanig wettelijk verankerd, dat die niet door een gerechtelijke uitspraak teniet kan worden gedaan. Het Ministerie van I&W heeft inmiddels per brief laten weten dat er een positieve intentie is om een uitzondering te maken op de strenge voorwaarden die voortvloeien uit die nieuwe Omgevingswet bij de opslag van kruit. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de oude afspraken weer in werking treden, en dat wil zeggen: maximaal 3 kilogram rookzwak buskruit of maximaal 1 kilogram zwartkruit. En voorts dat sportschutters zich houden aan het destijds opgestelde voorschriften in het Informatieblad (handleiding) van het Ministerie van I&W van september 2020 (zoals verplicht houten kist). Dat is goed nieuws, ofschoon een definitieve bevestiging in het Besluit (BAL) nog moet volgen. Klik op de link voor het Informatieblad ‘Veilige opslag van kruit bij particulieren’

Meldplicht: 

Uit de nieuwe Omgevingswet vloeit wel voort een zogenaamde meldplicht wanneer particulieren kruit opslaan. De KNSA heeft bezwaar geuit tegen die meldplicht, in verband met de publicatie van persoonsgegevens omdat dat altijd gaat om verlofhouders, en het is zeer ongewenst dat derden de beschikking krijgen over die persoonsgegevens, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Het Ministerie van I&W wil en kan de meldplicht niet schrappen en daarom heeft de KNSA nu een officieel verzoek ingediend om bij de publicatieplicht die volgt op de meldplicht, de informatie zoals de persoonsgegevens, geheim te houden. Dit verzoek is gedaan voor alle Nederlandse sportschutters die thuis kruit opslaan. Een definitief besluit op dit officiёle verzoek van de KNSA is nog niet bekend. 

Aantal patronen: 

Onaangenaam verrast is de KNSA met de mededeling van het Ministerie van I&W dat bij een aanpassing van het Besluit (BAL), het beleidsvoornemen is om het aantal patronen dat sportschutters maximaal voorhanden mogen hebben van 10.000 te verlagen naar 5.000 stuks. Dit voornemen komt voort – aldus het Ministerie – uit een verzoek van de Nationale Politie vanwege het mogelijk weglekken van vuurwapenpatronen. De KNSA heeft in niet mis te verstane bewoordingen ernstig bezwaar gemaakt tegen het voornemen om bij wijziging van het BAL, en passant, het aantal patronen dat verlofhouders voorhanden mogen hebben, te verlagen. 

Nog scherper heeft de KNSA gereageerd op de suggestie dat er patronen zouden weglekken; een ernstige beschuldiging die op geen enkele wijze kan worden onderbouwd. De KNSA heeft daaraan toegevoegd dat met deze suggestie het Ministerie een grote groep gezagsgetrouwe burgers die aan de strengste screeningseisen voor het verkrijgen van een wapenverlof moeten voldoen, wordt gecriminaliseerd. De suggestie, zo meldt de KNSA aan het Ministerie, dat sportschutters dergelijke handelingen zouden plegen, werpen wij verre van ons. Het Ministerie van I&W is met argumenten erop gewezen dat door een verlaging van het maximumaantal patronen een groot aantal sportschutters ernstig wordt gedupeerd. Met name actieve wedstrijd-sportschutters en topsportschutters beschikken vaak ook over grote voorraden patronen, om hun sport te kunnen beoefenen. Zij worden in die sportbeoefening door deze maatregel ernstig belemmerd. 

De KNSA hoopt dat het Ministerie van I&W alsnog terugkomt op dit onzalige voornemen. Een bericht daarover wordt nog in spanning door ons afgewacht.