KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 109
Leusden, 07 mei 2020

Onvoldoende schietbeurten als gevolg van sluiting verenigingen

Zoals reeds vermeld in onze nieuwsbrief van 17 maart, zullen veel verlofhouders als gevolg van de sluiting van schietsportverenigingen, niet in staat zijn om het vereiste minimumaantal van 18 schietbeurten te behalen. Daarvoor is ook bij de politie begrip.

In de Circulaire wapens en munitie, artikel 2.4.2 is een passage is opgenomen inzake onvoldoende schietbeurten (pagina 41) die luidt als volgt:

Onvoldoende schietbeurten

Wanneer de aanvrager bij verlenging van de geldigheidsduur van een bestaand verlof niet kan aantonen voldoende schietbeurten te hebben behaald maar wel ten genoegen van de korpschef kan onderbouwen, dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van een oorzaak die hem redelijkerwijs niet kan worden aangerekend – bijvoorbeeld langdurige ziekte, langdurig verblijf in het buitenland, andere persoonlijke omstandigheden – dan kan de verlenging van de geldigheidsduur van het verlof hem niettemin worden toegestaan.


Op grond van bovengenoemde bepaling uit de Circulaire, kan de afdeling Korpscheftaken van de politie dus het verlof verlengen, ook al zijn er niet voldoende schietbeurten verricht. De kern van deze bepaling is dat het onvoldoende verrichte aantal schietbeurten de verlofhouder niet moet zijn aan te rekenen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij langdurige ziekte of bijvoorbeeld een militaire missie naar het buitenland.

Inmiddels zijn wij met de Nationale Politie overeengekomen dat zij de politie-eenheden – in het bijzonder de afdelingen KCT – zullen verzoeken om met toepassing van artikel 2.4.2 uit de Circulaire, bij de verlofverlenging coulant om te gaan met het minimum vereiste aantal schietbeurten.

Wij gaan ervan uit dat dit ook zal gebeuren, maar mochten verlofhouders onverhoopt toch problemen ondervinden bij de verlenging vanwege het aantal schietbeurten, dan zal de KNSA hen daarin zo nodig bijstaan.


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.