Opleidingen

Eerder verworven competenties (EVC) – Eerder verworven kwalificaties (EVK)

De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten. Voor deelname aan deze opleidingen zijn minimale eisen gesteld. Deze eisen zijn vooral gericht op de minimale leeftijd, het hebben van een aantal jaren ervaring in de schietsport en, al naar gelang het niveau van de opleiding, op de eigen vaardigheid. In de opleidingen worden echter competenties en kwalificaties aangeleerd waarover sommigen al voor een deel beschikken, vanwege een eerder genoten opleiding dan wel vanwege hun eigen vaardigheid. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor degene die een opleiding bij een andere sportbond heeft gevolgd c.q. een CIOS-opleiding heeft gevolgd of voor een oud-topsporter in de schietsport.

Vanwege eerder verworven competenties (EVC) en/of eerder verworven kwalificaties (EVK) wordt aan kandidaten voor de sporttechnische opleidingen van de KNSA de mogelijkheid geboden worden om vrijstelling te verkrijgen voor één of meerdere Proeven van Bekwaamheid (PvB) van de desbetreffende opleiding, op basis van de competenties of kwalificaties die zij al bezitten. Daarvoor is de Regeling EVC-EVK opgesteld met als doel de instroom naar de opleidingen te vergemakkelijken en tevens om de reeds ontwikkelde en beoordeelde vaardigheden niet opnieuw te hoeven toetsen.

Met behulp van EVC en EVK is het bijvoorbeeld dus niet langer noodzakelijk om te beschikken over een kwalificatie (= diploma) KNSA-Basistrainer voordat kan worden deelgenomen aan de opleiding Trainer-A en verder. Het spreekt voor zich dat om van deze Regeling gebruik te maken, de kandidaat wel bewijsstukken van zijn competenties en/of kwalificaties moet kunnen overleggen.


PROCEDURES


Eerder Verworven Kwalificaties (EVK)

Aanvrager toont aan dat de desbetreffende opleiding is gevolgd bij een andere sportbond, een opleidingsinstituut of regulier onderwijs en dat de daar verworven kwalificaties in sterke mate overeenkomen met de vereiste kwalificaties voor een PvB van de sporttechnische opleidingen van de KNSA. De aanvrager kan een verzoek tot erkenning inclusief bewijslast hiervan indienen bij het KNSA-bondsbureau, afdeling Opleidingen. Iedere kwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties. Per deelkwalificatie is vastgesteld op welke wijze deze getoetst moet worden; door uitsluitend een Proeve van Bekwaamheid of ook door Eerder Verworven Kwalificaties. Download hier het ‘Schema sporttechnische opleidingen KNSA’ met de Proeven van Bekwaamheid en de daarbij behorende toetsing.

Toetsing Proeve van Bekwaamheid
Enkele Proeven van Bekwaamheid kunnen alleen behaald worden door de daarvoor vastgestelde toets met een voldoende af te sluiten. Deze PvB zijn sportspecifiek en vrijstellingen zijn derhalve niet mogelijk.

Toetsing Eerder Verworven Kwalificaties
Voor de meeste PvB geldt dat vrijstelling mogelijk is indien dezelfde PvB reeds in het verband van een andere opleiding gevolgd en met een voldoende beoordeeld is. Deze opleiding kan zowel bij de KNSA of bij een andere, bij NOC*NSF aangesloten sportbond zijn gevolgd. Kandidaten die een CIOS-, ALO- of vergelijkbare opleiding hebben afgerond, kunnen deze vrijstelling aanvragen. Gelet op de diversiteit aan opleidingen en kwalificatieprofielen, is maatwerk noodzakelijk. De kandidaat dient in dat geval niet alleen een kopie van het diploma met een overzicht van de afzonderlijke kwalificaties in te sturen maar ook een overzicht van de competenties die onderdeel uitmaken van de kwalificatie.

Internationale Eerder Verworven Kwalificaties
Voor kwalificaties behaald in internationaal verband is het stroomdiagram van toepassing. Download hier het ‘Stroomdiagram EVK internationaal’.


Eerder Verworven Competenties (EVC)

Kandidaten kunnen ook competenties ontwikkelen waarvoor geen diploma (kwalificatie) wordt afgegeven. Dit doet zich voor in bijvoorbeeld betaald werk (projecten), vrijwilligerswerk of topsport. Met behulp van een zogenaamde ‘EVC-scan’ wordt vastgesteld welke competenties de kandidaat beheerst en welke niet. Voor de competenties die nog ontwikkeld moeten worden om een kwalificatie te behalen wordt een persoonlijk adviesleerplan opgesteld. In dit plan staan benoemd de ontbrekende competenties en opdrachten die gebruikt kunnen worden om deze competenties te ontwikkelen. De opdrachten kunnen gericht zijn op de ontwikkeling van een enkele competentie, of meerdere. De kandidaat kan hiermee vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan en werkplan opstellen.

Voor het toekennen van EVC op niveau 3 en 4 wordt een competentiescan (EVC-scan) afgenomen en, indien nodig, een aanvullend interview afgenomen. De competentiescan kunt u online invullen op de volgende website:

Meer informatie over de kerntaken en competenties is terug te vinden in de kwalificatieprofielen voor Trainer-A en Trainer-B.


AANVRAAG

Een aanvraag om gebruik te maken van de Regeling EVC-EVK dient ingediend te worden bij het secretariaat van de Toetsingscommissie, per adres KNSA-Bondsbureau en het e-mailadres: info@knsa.nl. De KNSA Toetsingscommissie zal binnen vier (4) weken na ontvangst reageren.

De gehele, door het Algemeen Bestuur vastgestelde Regeling is hier te downloaden.