Opleidingen

Kaderlicentieregeling

Iedere KNSA-schutter die een sporttechnische of wedstrijdorganisatorische opleiding met goed gevolg afgesloten heeft, ontvangt naast het diploma, tevens een KNSA-kaderlicentie. Deze kaderlicentie is een plastic kaart op creditcard-formaat waarop de persoonsgegevens van de betrokkene staan vermeld, alsmede de kwalificatie waarover hij/zij beschikt. Op dit waardedocument staat tevens een datum vermeld die aangeeft tot wanneer de desbetreffende kwalificatie geldig is.

Teneinde de waarde van de kaderlicentie te waarborgen, is een Kaderlicentie-regeling opgesteld.
Deze is te downloaden in het Downloadcenter Opleidingen.

Het kaderlogboek

Een kaderlicentie wordt voor een periode van maximaal vier (4) jaar verstrekt. In deze periode verricht de houder de in de Kaderlicentieregeling vermelde activiteiten en neemt hij/zij deel aan minimaal één officiële KNSA-bijscholing. Deze activiteiten worden in het Kaderlogboek genoteerd. Indien het vereiste aantal activiteiten binnen één vereniging verzorgd wordt, volstaat de parafering door een bestuurslid voor het desbetreffende jaar. Het noteren van iedere activiteit afzonderlijk is dan niet nodig.

Bijscholingen


Alle door de KNSA georganiseerde bijscholingen die voor verlenging van de kaderlicentie zijn aangewezen, worden vermeld op de pagina 'Bijscholingen'.

Procedure verlenging kaderlicentie

Uiterlijk één maand na het verstrijken van de geldigheidsperiode kan de licentiehouder bij het KNSA-bondsbureau een verzoek tot verlenging indienen. Indien hij/zij aan de in de Kaderlicentieregeling gestelde voorwaarden voor verlenging voldoet, wordt de kaderlicentie voor de maximale duur van vier (4) jaar verlengd. Voor het verstrekken van een nieuwe kaderlicentie en kaderlogboek worden kosten in rekening gebracht. Het tarief daarvoor is € 7,50 per kaderlicentie die een geldigheid heeft van maximaal vier (4) jaar. Het tijdig en volgens de juiste procedure verlengen van de kaderlicentie is een verantwoordelijkheid van de licentiehouder zelf.