Opleidingen

Modules

De opleiding Trainer-A bestaat zes (6) modules, te weten:

Module 1 - Leidinggeven

Leidinggeven staat centraal gedurende de gehele opleiding. De Trainer-A geeft leiding aan de voorbereiding en uitvoering van een samenhangend programma van trainingen en verenigingsactiviteiten. Het is van belang dat de cursist een flexibele leidinggevende stijl ontwikkelt, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van deelnemers en medewerkers. Kennis van het leidinggeven geeft inzicht met welke factoren een trainer rekening heeft te hou¬den. Deze kennis zit verwerkt in de leereenheden “Leidinggeven algemeen” en “Leidingge¬ven bij trainingen” en wordt toegepast tijdens de leereenheden van de module Training ge¬ven en tijdens de stage-opdrachten.

Module 2 - Fysieke training

In deze module leert de cursist korte- en lange-termijn doelen te stellen en daar de trainingsplanning op af te stemmen, waarbij de fysieke belasting als ondersteuning van de schietsporttrai¬ning van groot belang is. Het nut van deze training binnen een gestructureerde trainingsplanning is al jaren geleden aangetoond en hierin kan en mag de schietsport niet achterblijven.

Module 3 - Structureren sportomgeving

Een goede trainer bepaalt mede het gezicht van de vereniging. Het functioneren van de trainer is bepalend voor ledenbehoud en ledentoename. Onderzoeksgegevens wijzen uit dat potentiële leden van een vereniging niet alleen behoefte hebben aan een goede training. Motieven zoals gezondheid, fit voelen, zich onderschei¬den, erbij horen en zich verder ontwikkelen zijn voor deelnemers van wisselend belang. Een evenwichtig samengesteld Verenigings Trainings Plan (VTP) doet recht aan deze behoeften. Een goed VTP heeft voor elk wat wils. De trainer die in direct contact staat met de actieve leden van de organi¬satie moet in de voorbereiding en uitvoering van het VTP een actieve leidende rol spelen. Niet alleen als informant van het bestuur maar ook als initiatiefnemer, vormgever en manager van het Verenigings Training Plan. Het VTP zorgt ervoor dat de vereniging haar marktpositie behoudt en - indien gewenst - uitbreidt. De trainer leert hoe de sportomgeving is te structureren.

Module 4 - Mentale begeleiding

Een schutter goed voorbereiden op een wedstrijd, coachen en evalueren behoort tot de kerntaken van een Trainer-A. Hoe kun je een schutter mentaal en fysiek voorbereiden en begeleiden en, niet onbelangrijk, opvangen nadat de wedstrijd is afgelopen? Wat hebben jij en de schutter geleerd van de wedstrijd? Was de tactiek juist, enzovoorts.

Module 5 - Schiettechniek

De module schiettechniek behandelt de specialisatie. Dat wil zeggen óf pistool, óf geweer, óf kleiduiven. De toekomstige Trainer-A leert hierin de finesses van de techniek van het schieten. Hoe kun je houdingen verbeteren? Waar moet je op letten en hoe controleer je dat?

Module 6 - Opleiden en aansturen sportkader

Een competente Trainer-A is niet uitsluitend bezig met schutters maar ook met het opleiden en aansturen van (talentvol) kader. De kennis en ervaring die in een relatief kleine sport als schieten wordt opgedaan, wordt geborgd door het begeleiden en beoordelen van Basistrainer en andere Trainer-A.

Op de opleiding Trainer-A is het Toetsreglement voor sporttechnische opleidingen KNSA van toepassing.