Home

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie, gevestigd in Leusden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40119272 (hierna: ‘de KNSA’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de KNSA mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de KNSA-website bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De KNSA verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
  a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de KNSA aanbiedt;
  b.  een aankoop doet bij de KNSA;
  c.  zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de KNSA;
  d.  een formulier invult voor enige KNSA-dienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de KNSA op te nemen.
1.2 De KNSA verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
  a.  naam;
  b.  voornaam;
  c.  adres;
  d.  e-mailadres;
  e.  telefoonnummer;
  f.  leeftijd;
  g.  geslacht;
  h.  functie;
  i.  bankrekeningnummer.
1.3 De KNSA kan deze gegevens gebruiken om:
  a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
  b.  u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de KNSA;
  c.  de dienstverlening aan u te verbeteren;
  d.  de website van de KNSA te optimaliseren;
  e.  contact met u op te nemen of te onderhouden;
  f.  een aanvraag voor een dienst van de KNSA aan u in behandeling te nemen.
   
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het KNSA-bondsbureau via telefoonnummer 033-4622388 of per e-mail aan info@knsa.nl voor:
  a. meer informatie over de wijze waarop de KNSA persoonsgegevens verwerkt;
  b.  vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
2.2 U hebt de volgende rechten:
  a. het recht van inzage;
  b. het recht op rectificatie;
  c. het recht op gegevenswissing;
  d. het recht op beperking van de verwerking;
  e. het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
  f. het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2.3 De rechten vermeld in 2.2.a - e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de KNSA, zoals vermeld in 2.1.
    
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De KNSA zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De KNSA zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
    
4. DERDEN
4.1 De KNSA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de KNSA daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
   
5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.