Sportaanbod

KNSA dopingreglement

Sinds 2004 dienen alle sportbonden, internationale sportbonden, instanties die zich met dopingvoorlichting en -controle bezighouden en overheden zich te conformeren aan de internationale dopingregels, zoals opgesteld door de WADA. Ook het KNSA-dopingreglement is opgesteld in overeenstemming met de World Anti-Doping Code, aan de hand van het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport (NDR) van de Nederlandse Dopingautoriteit.

Het KNSA-dopingreglement geldt voor alle leden, schutters en anderen die op enigerlei wijze bij de KNSA zijn betrokken. Hieronder vallen de sportschutters maar ook de begeleiders (artsen, fysiotherapeuten en verzorgers, trainers, en dergelijke). Het Dopingreglement is geïmplementeerd in het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement deel I – Algemene Bepalingen (hoofdstuk 22) en wordt derhalve vastgesteld door het KNSA-bestuur.

Het dopingreglement is een uitgebreide basis met als bijlagen de dopinglijst, de dispensatieregeling en de whereaboutsbijlage. Deze bijlagen worden vastgesteld door de Dopingautoriteit (dispensatie en whereabouts) en/of door de WADA (dopinglijst). De bijlagen zijn niet opgenomen in het Dopingreglement aangezien altijd uitsluitend deze versies van de WADA c.q. Dopingautoriteit geraadpleegd dienen te worden. In het KNSA-dopingreglement is uiteraard wel opgenomen dat de desbetreffende documenten van de Dopingautoriteit c.q. WADA altijd op het reglement van toepassing zijn.

De dopinglijst omvat verboden stoffen en verboden methoden, binnen en buiten wedstrijdverband. Er is een categorie verboden stoffen in bepaalde sporten: voor de schietsport zijn bijvoorbeeld β-receptorblokkerende stoffen (bètablokkers) binnen en buiten wedstrijdverband verboden.

Wel is het mogelijk om voor het gebruik van verschillende medicijnen dispensatie aan te vragen. Vroeger was het zo dat alle medicijnen die op de dopinglijst stonden verboden waren, maar dat gebruik van bijvoorbeeld astmamedicijnen met een verklaring van een arts mogelijk was. Daarvoor is inmiddels een aparte dispensatieregeling ingesteld. Sporters die voor therapeutische doeleinden (medische behandeling) een geneesmiddel moeten gebruiken dat een dopinggeduide stof bevat, dienen hiertoe een gespecificeerd dispensatieverzoek in te dienen.

Daartoe is een aparte Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-Commissie (GDS-commissie) van (sport)artsen ingesteld. Deze deskundigen in de commissie beoordelen of de sporter daadwerkelijk het geneesmiddel nodig heeft, of er een alternatief voorhanden is waar geen dopinggeduide stof in zit en of het gebruik van het desbetreffende middel geen toegevoegd prestatiebevorderend effect heeft. Het dispensatieverzoek moet worden ingediend bij het landelijke GDS-secretariaat bij de Dopingautoriteit en de benodigde formulieren kunnen worden gedownload en ingevuld via de website van de Dopingautoriteit.

Sportschutters die op nationaal niveau actief zijn, en dus deelnemen aan nationale competities en Nederlandse Kampioenschappen, moeten zelf dispensatie aanvragen bij de GDS-Commissie via de website van de Dopingautoriteit. Datzelfde geldt uiteraard voor  sportschutters die op internationaal niveau actief zijn. Zij moeten die dispensatie bij de internationale federatie (ISSF) aanvragen.

Voor meer informatie over doping en voor het aanvragen van dispensatie voor het gebruik van stoffen die voorkomen op de dopinglijst: www.dopingautoriteit.nl

Belangrijk:

  1. Ga na of je medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan.
  2. Ga na of je in aanmerking komt om gecontroleerd te worden.
  3. Ga na of je in aanmerking komt voor een (verkort) dispensatieverzoek.
  4. Vul het goede formulier (verkorte procedure of gewoon) in, laat de behandelend arts het desbetreffende deel invullen en stuur je verzoek naar GDS.
  5. Meld bij je (huis)arts en apotheek dat je op doping gecontroleerd kunt worden.
  6. Wees ervan bewust dat je zelf altijd verantwoordelijk bent en blijft voor het gebruik van medicijnen en voor het zo nodig aanvragen van dispensatie.

De Dopingautoriteit geeft ook tips om dopingovertredingen - die vaak onbewust worden gedaan - zoveel mogelijk te voorkomen: www.dopingautoriteit.nl/tips