Sportaanbod

Classificatie

In toenemende mate nemen ook sportschutters met een beperking (lichamelijk c.q. visueel gehandicapten) deel aan schietwedstrijden; in de meeste gevallen met dezelfde sportwapens en gelijktijdig met schutters zonder beperking/handicap. Echter, met name in de wijze van sportbeoefening zijn er belangrijke verschillen. Gehandicapte schutters maken als gevolg van hun lichamelijke beperking, gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel of braces. Deze hulpmiddelen zijn volgens het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement of de daarnaar verwijzende internationale reglementen, niet toegestaan omdat het een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere schutters kan geven.

Voor deze gehandicapte schutters is, binnen het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, een afzonderlijk deel opgenomen, namelijk deel X - Gehandicaptenreglement. In dit reglement wordt aangegeven waarin, voor de gehandicapte schutter, afgeweken wordt van de reguliere reglementen. Een belangrijk aspect hierin zijn classificaties: het indelen van schutters op basis van hun functionele mogelijkheden. Voorts gelden voor lichamelijk gehandicapte schutters tevens de Shooting rules van het IPC (International Paralympic Committee) en voor de visueel gehandicapte schutters de Shooting rules van de IBSA (International Blind Sports Association).

Gehandicapte sporters dienen, om deel te kunnen nemen aan wedstrijden, over een classificatie te bezitten. Deze classificatie geeft de gehandicapte sporter de mogelijkheid voorzieningen te gebruiken die ondersteunen in het beoefenen van de sport. Het doel van deze classificatie is om alle sporters op grond van hun functionele mogelijkheden gelijkwaardig deel te laten nemen in wedstrijdverband.

Classificatiekeuring
Een schutter verkrijgt een classificatie na het doorlopen van een classificatiekeuring. Voor deze keuring kunnen twee sporen gevolgd worden; een internationale classificatie en een nationale classificatie. Voor deze classificaties zijn er echter afzonderlijke procedures voor het aanvragen van de classificatiekeuring, de keuring zelf, en de kosten. De keuze voor een keuring is afhankelijk van het ambitieniveau van de schutter; indien deze niet verwacht deel te nemen aan internationale wedstrijden volstaat een nationale classificatie. Met een nationale classificatie kan deelgenomen worden aan alle onder auspiciën van de KNSA georganiseerde wedstrijden.

Internationale classificatie

Een internationale classificatie wordt uitgevoerd volgens de reglementen van NOC*NSF en IPC Shooting. De aanmelding voor deze classificatie kan uitsluitend worden ingediend bij NOC*NSF, via de website www.paralympisch.nl/classificatie. Na ontvangst van de aanmelding wordt er een classificatiekeuring ingepland. Deze keuring wordt door een Classificatiepanel uitgevoerd, bestaande uit een arts met een sporttechnisch deskundige. Tijdens de keuring worden de fysieke mogelijkheden van de schutter geanalyseerd en op basis daarvan wordt een classificatie afgegeven. Voor het doorlopen van een internationale classificatiekeuring wordt door de KNSA aan de schutter € 175,00 in rekening gebracht. Niet inbegrepen zijn eventuele bijkomende kosten zoals verplaatsing van de schutter naar de praktijk van de classificatiearts (locatie Woerden, Utrecht). Voor een eventuele verlenging dient dezelfde procedure gevolgd te worden.

Nationale classificatie

Deze classificatiekeuring is een vereenvoudigde procedure van de internationale classificatie. De schutter meldt zich in dit geval rechtstreeks bij het KNSA-bondsbureau en overhandigt de volgende documenten:

- Aanvraag nieuwe nationale classificatie gehandicapten en
- Medisch diagnose formulier

Deze beide documenten worden doorgestuurd naar de Classificatiearts die op basis daarvan vaststelt in welke klasse de schutter mag uitkomen. Dit is het belangrijkste verschil met een internationale classificatie; de beoordeling vindt op afstand plaats en voorkomt de noodzaak tot verplaatsing. Het is dan ook belangrijk dat beide documenten juist en volledig ingevuld worden zodat een goede beoordeling mogelijk is. Indien de documenten onvoldoende uitsluitsel geven kan de Classificatiearts besluiten dat alsnog de procedure voor een internationale classificatie gevolgd moet worden. Voor een nationale classificatie worden geen kosten in rekening gebracht.

Na de classificatiekeuring zijn er twee mogelijkheden:

  1. de schutter krijgt een classificatie SH1 of SH2 en kan in de desbetreffende categorie voor gehandicapten deelnemen aan wedstrijden;
  2. de beperking van de schutter is onvoldoende voor een classificatie als gehandicapte SH1 of SH2 en hij/zij wordt geclassificeerd als valide schutter. Deze schutter ontvangt de classificatie NE met de toevoeging van het hulpmiddel waarvoor dispensatie gegeven wordt, bijvoorbeeld een brace. De schutter kan in dat geval deelnemen als valide schutter.


Afwijkende procedure voor visueel gehandicapten

Indien een schutter een visuele handicap heeft is een keuring niet noodzakelijk maar is een verklaring van een externe deskundige nodig. Deze verklaring dient overhandigd te worden aan NOC*NSF die op basis daarvan vaststelt of de schutter in aanmerking komt voor de classificatie SH3. Meer informatie is te vinden op de website van NOC*NSF.


Verlenging classificatie

Het Classificatiepanel kan ook besluiten om een classificatie af te geven met een beperkte geldigheidsduur, bijvoorbeeld indien zij verwachten dat de handicap van de schutter wijzigt; progressief of regressief. Indien de schutter een verlenging van een internationale classificatie wil aanvragen dient daarvoor dezelfde procedure als voor een nieuwe aanvraag gevolgd te worden. Bij een nationale classificatie volstaat het gebruik van het formulier ‘Aanvraag verlenging nationale classificatie gehandicapten'.


Classificatiepas

Iedere geclassificeerde schutter bezit een classificatiepas die hij/zij bij deelname aan wedstrijden moet kunnen tonen. Op de classificatiepas zijn diverse persoonlijke, sportgerelateerde gegevens vermeld waarvan de belangrijkste hieronder nader worden uitgelegd:

Op de keerzijde staan persoon- en classificatiegegevens vermeld waarvan de belangrijkste hieronder toegelicht worden:

Geboortedatum De geboortedatum staat in het format JJJJ-MM-DD vermeld.
Bondsnummer Het licentienummer waaronder de houder van de classificatiepas bij de KNSA is aangemeld.
Klasse Deze bestaat uit twee elementen:
  • nationaal; dit betekent dat de classificatie alleen geldig is voor wedstrijden op nationaal niveau.
  • SH1, SH2 of SH3 (alle met toevoeging) of NE. Dit geeft aan in welke klasse de schutter geclassificeerd is. De toevoeging geeft aan welke support (stijfheid veer) en hoogte rugleuning de schutter moet gebruiken.
NE staat voor ‘non-eligible’ en betekent dat de schutter niet indeelbaar is in SH1 of SH2 en moet deelnemen in de valide discipline. Geheel onderaan op de classificatiepas staat vermeld welk attribuut (dat in beginsel niet toegestaan is) de schutter mag gebruiken om ondanks zijn handicap toch in de valide discipline deel te kunnen nemen.
Classificatiedatum De datum waarop de classificatie is afgegeven.  

   

Meer informatie

Op de website www.paralympisch.nl is meer informatie gepubliceerd omtrent sport voor gehandicapten.