Sportaanbod

Ranking

Ranking is het plaatsen c.q. positioneren van wedstrijdschutters per wapengroep, discipline en categorie. De ranking van een schutter is gebaseerd op het gemiddelde van de drie hoogste scores in een discipline bij de daarvoor geselecteerde wedstrijden. De ranking is dynamisch en kan dus dagelijks verschillen. Via internet is dagelijks de stand van zaken te bekijken; een wedstrijdschutter kan daar zijn of haar eigen nationale ranking vergelijken met die van anderen.

Het beoogde doel van het systeem van ranking is deelname van meer schutters aan de verschillende wedstrijden. Door ranglijsten in te voeren op basis van gemiddelde seizoenscores wordt voor deelnemers aan wedstrijden een extra dimensie en spanningselement toegevoegd. Behalve het resultaat op de wedstrijd zelf, telt de score immers ook mee voor de jaarscore en de uiteindelijke positie aan het einde van het jaar op die ranking, zeg maar de einduitslag van de beste schutters van het jaar. Doordat er met een gemiddelde einduitslag wordt gewerkt gaat het ook echt om de beste schutter gedurende het gehele seizoen.

EINDRANGLIJST Rankingseizoen 2022/2023

ARCHIEF 

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010  2008/2009


Wedstrijden

De wedstrijden die van invloed zijn op de ranking zijn de volgende:

– Nederlandse Kampioenschappen
– Landelijke Klassekampioenschappen
– Districtskampioenschappen
– Afdelingskampioenschappen
– Overige Rankingswedstrijden (minimaal 4 en maximaal 16)
– Voorronde-wedstrijden Juniorencompetitie

Om voor ranking in aanmerking te komen moet een schutter aan minimaal drie wedstrijden die voor ranking van toepassing zijn, hebben deelgenomen. Deze wedstrijden zijn in de wedstrijdkalender direct zichtbaar met de aanduiding “R”. Wel wordt de schutter al na een eerste ranking-wedstrijd, in het ranking-overzicht genoteerd. Een schutter die nog niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, wordt geel gearceerd in de ranking-lijst opgenomen, zodat hij of zij zichzelf beter kan vergelijken met andere schutters en alsnog kan streven naar een officiële ranking.

Om in aanmerking te komen voor een plaats op de eindlijst moet een schutter, behoudens deelname aan drie wedstrijden, van die drie wedstrijden in ieder geval hebben deelgenomen aan de Districtskampioenschappen of, voor zover die worden gehouden, aan de Afdelingskampioenschappen.

De overige ranking-wedstrijden worden aangewezen door het KNSA bestuur op advies van de Landelijke Technische Commissie. Bij de aanwijzing wordt gestreefd naar zoveel mogelijk spreiding over heel Nederland. Wanneer niet meer dan het minimumaantal van vier wedstrijden wordt aangewezen, dienen die vier wedstrijden verdeeld te worden over de vier Districten. 

Belangrijke bepalingen

 • De verplichte wedstrijden waaraan schutters moeten deelnemen om voor ranking in aanmerking te komen, zijn de Afdelingskampioenschappen of de Districtskampioenschappen
 • De periode waarbinnen wedstrijden voor ranking verschoten kunnen worden, is gelijk aan het algemene wedstrijdseizoen van 1 oktober tot en met 30 september
 • Het minimum-aantal wedstrijden waaraan moet worden deelgenomen om voor ranking in aanmerking te komen is drie (3)

Startscore
Het uitgangspunt (startscore) voor ranking (in een bepaald seizoen) is de eindscore c.q. gemiddelde score, zoals die op 30 september van het voorafgaande seizoen in de eindranglijst stond vermeld.

Scoreberekening
De positie op het overzicht ranking wordt bepaald door het gemiddelde van de drie beste resultaten van de schutter tijdens alle voor de ranking meetellende wedstrijden. Door aan veel wedstrijden deel te nemen kan zodoende een slechtere score tijdens bijvoorbeeld een verplicht Afdelings- of Districtskampioenschap worden gecompenseerd. Een voorbeeld: een schutter komt tot de volgende resultaten:

 Afdelingskampioenschap  524
 Districtskampioenschap  526
 Ranking-wedstrijd 1  528
 Ranking-wedstrijd 2  530
 Ranking-wedstrijd 3  532


Aan het einde van het wedstrijdseizoen is de gemiddelde Ranking-score dan 530. Die score staat dan ook op de einduitslag en is de startscore voor het nieuwe wedstrijdseizoen. Scores in de ranking worden vermeld met één decimaal, zo nodig afgerond.

Aanleveren wedstrijduitslagen t.b.v. Ranking
De wedstrijden die voor ranking in aanmerking komen, zijn de Afdelingskampioenschappen, Districtskampioenschappen en Nederlandse Kampioenschappen, alsmede speciaal voor ranking aangewezen wedstrijden. Veel van die wedstrijden worden georganiseerd door verenigingen en voor de verwerking van de uitslagen in het systeem van ranking, is het essentieel dat die uitslagen in een vast format worden aangeleverd.

Uitslagen die niet in dat format worden aangeleverd, kunnen niet verwerkt worden in de ranking; het is ondoenlijk om uitslagen in dergelijke grote aantallen handmatig te verwerken.

Dat format is verkrijgbaar op het KNSA-bondsbureau en kan tevens hier worden gedownload en dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Per schutter moeten in ieder geval de volgende kolommen ingevuld worden:
  • licentienummer
  • achternaam
  • verenigingscode
  • totaalscore
 • Uiteraard moet uit de uitslagenlijst ook duidelijk blijken om welke wedstrijd het gaat, dus onder vermelding van:
  • datum
  • plaats

De uitslagen in bovenstaand format kunnen niet rechtstreeks door een vereniging worden ingediend. Indiening van deze gegevens dient te geschieden door tussenkomst van de desbetreffende DTC of LTC.

Het Ranking-reglement maakt onderdeel uit van het Schiet- en Wedstrijdreglement deel I (Algemene Bepalingen) hoofdstuk 21.