KNSA

De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland.

Nieuwsbrief verenigingen & kader

Nieuwsbrief 83
Leusden, 27 september 2018

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sport- accommodaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Sportverenigingen gecompenseerd voor aanpassing btw-regels

De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019. Amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidie. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd.
Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen.

Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro.

20 procent van investering

De subsidieregeling  voor sportorganisaties is door de minister in de SC gepubliceerd. Het gaat om subsidie voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Het plafond hiervan is 87 miljoen euro. Subsidies bedragen 20 procent van de investering. Daarbij geldt een maximum van 2,5 miljoen euro per jaar, anders zou er geen sprake meer zijn van ‘een zuiver lokale activiteit’ door een amateursportorganisatie, wat op problemen met de staatssteunregels zou kunnen stuiten.

Subsidies van minder dan 5.000 euro worden ook niet verstrekt, ‘omdat de uitvoeringskosten anders onevenredig hoog zouden zijn in verhouding tot het subsidiabele bedrag’. De totale uitvoeringskosten van de subsidieregeling schat de minister op bijna 3,4 miljoen euro.  Als er meer aanvragen zijn dan het budget toelaat, worden de subsidies verdeeld op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Beide regelingen zullen op 1 januari 2024 weer vervallen.

In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.


Copyright © KNSA Alle rechten voorbehouden.