Topsport

NOC*NSF

De Nederlandse (Olympische) sportkoepel NOC*NSF heeft Topsportstatussen ingesteld met als doel topsporters financieel en materieel te ondersteunen in hun voorbereiding op deelname aan grote evenementen zoals Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en Paralympische Spelen. Het besef dat topsport in de huidige tijd alleen op professionele wijze kan worden bedreven ligt hieraan ten grondslag. NOC*NSF maakt onderscheid tussen de A-Status, Selectie-Status en HP-Status (High Potential).In het “Statusreglement Topsporters” van NOC*NSF is na te lezen waaraan topsporters en sportbonden moeten voldoen om voor zo’n status in aanmerking te komen en welke faciliteiten zijn verbonden aan een bepaalde status.

In overleg met NOC*NSF wordt per topsportprogramma een maximumaantal toe te kennen statussen vastgesteld. Bovendien is in dit reglement opgenomen dat sportbonden een eigen“Intern selectiebeleid”dienen te hebben, op basis waarvan de sportbond (in dit geval de KNSA) sporters bij NOC*NSF kan voordragen voor een NOC*NSF-Status.

Een A-Status, HP-Status of Selectie-Status wordt alleen toegekend aan een sporter die deel uitmaakt van een “focusprogramma”. Een “focusprogramma” is een trainings- en wedstrijdprogramma binnen een erkende topsportdiscipline dat voldoet aan door NOC*NSF geformuleerde focuscriteria, zoals reële kansen op een podiumplaats bij Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen/Paralympische Spelen en dat het programma onder leiding staat van een coach die fulltime in dienst is van de sportbond (KNSA).

A-Status

Om in aanmerking te komen voor de NOC*NSF A-Status, moet de sporter voldoen aan de voor aanvang van de wedstrijden bepaalde eis die moet worden behaald tijdens de daarvoor aangewezen wedstrijden. Deze wedstrijden worden bepaald in overleg met de KNSA. Een en ander wordtvastgelegd in de Regeling “Meetmomenten en Prestatienormen”.

Wanneer na afloop van een meetmoment, de prestatienorm voor de A-Status is behaald door een schutter, dient de sportbond (KNSA) een statusvoordracht in bij NOC*NSF ter toekenning van de A-Status  aan de desbetreffende atleet.

HP-Status

Een High Potential-Status (HP-Status) wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend aan jonge sporters die uitzicht hebben op een snelle aansluiting bij de mondiale Top-8 en bovendien een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale Top-3.

Selectie-Status

De Selectie-Status wordt verleend aan een met NOC*NSF overeengekomen maximaal aantal sporters in een focusprogramma die worden voorbereid op deelname aan Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen of Paralympische Spelen. In principe wordt een Selectie-Status voor minimaal twaalf (12) maanden toegekend. Op voordracht van de sportbond wordt de status verlengd. Omdat alleen het Geweerprogramma op het NSC Papendal door NOC*NSF wordt gerekend tot de focusprogramma’s, zijn de Selectie-Statussen alleen aan dit programma toegekend.

Bondsstatus

De KNSA kan op eigen initiatief een Bondsstatus toekennen aan topsporters die geen deel uitmaken van het focusprogramma. Dit betekent dat topsporters die deel uitmaken van een topsportprogramma zonder financiering van NOC*NSF hierop aanspraak kunnen maken, mits zij behoren tot de seniorencategorie en bij Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen of een World Cup zijn geëindigd bij de eerste 16 van een Olympisch schietsportonderdeel.

NOC*NSF kent voorts nog diverse statussen voor talentvolle sporters/schutters. Deze statussen worden aan sportschutters toegekend op voordracht van de KNSA nadat talentvolle sportschutters deel uitmaken van een door de KNSA erkend programma. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de status B (Belofte), Nationaal Talent (NT) en Internationaal Talent (IT).

Klik hier voor: NOC*NSF Talentprofielen en criteria